නොමිලේ ලැබෙන හොඳම screen recorders

අප විසින් අත්හදා බැලූ නොමිලේ ලැබෙන හොඳම තිර පටිගත කිරීමේ මෘදුකාංග මේවායි, මේ තුලින් ඔබට ඔබේ වීඩියෝ පාඩම් ඉතා පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගත හැකිය. Active Presenter (Windows, iOS) Download link:...
Read more