ගණිතය අනුමාන ප්‍රශ්ණ 6,7,8,9 ශ්‍රේණි සඳහා

අමරනාත් බාලසුරිය විසින් ඔබට නොමිලේ ලබා දෙන පාඨමාලාවකි

Instructors

ඉංජිෙනා්රැ විද්‍යාව පිළිබද ලන්ඩන් ඩිප්ෙලා්මාධාරියකි. වසර 30ක් දහස් ගණනක් දරැවන්ට උගන්වා අැති අත්දැකීම් බහුල ගුරුවරයෙකි. පරිගණක පිළිබඳ ඉහළ දැනුමක් අැති නිසා තාක්ෂණ්‍ය යොදා ගෙන ඉගැන්වීම් සිදු කිරීම පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කරයි.

Reviews

0
0 rating
5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0