ඕ ලෙවල් ජ්‍යාමිතිය අලුත් විදියකට ඉගෙන ගන්න

January 23, 2018

පරිගණක සජිවිකරණය ආශ්‍රයෙන් ගණිතය ඉගැන්වීම.

පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...