කෝණ නිර්මාණය හා දෙන ලද කෝණයක් පිටපත් කිරීම – O/L Maths

January 23, 2018

අමරනාත් බාලසුරිය නව ආකාරයකට උගන්වන ජ්‍යාමිතිය පාඩම ඔබත් අදම අත්විදින්න.

පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...