අපිත් එක්කම නැතිවෙන්න බෝම්බ දාන්න කියලා හමුදාවෙන් ඉල්ලුවා | Hasini Ekanayake & Lieutenant Colonel Sujith Edirisinghe

July 28, 2023
මරණය මැදින් ජීවිතය සොයා ගිය අපේ මිනිසුන්ගේ කතාවක්...

කුමාර අපි ආයේ එන්නේ නැතිවෙයි- උඹලා බේරිලා පලයල්ලා | Hasini Ekanayake & Lieutenant Colonel Sujith Edirisinghe

July 20, 2023
මරණය මැදින් ජීවිතය සොයා ගිය අපේ මිනිසුන්ගේ කතාවක්...

“සමු ගතිමි ශිරාණි” – වෙඩි වැදුණු ලේ වලින් ටැංකියේ ලිව්වා | Hasini Ekanayake & Lieutenant Colonel Sujith Edirisinghe

July 13, 2023
මරණය මැදින් ජීවිතය සොයා ගිය අපේ මිනිසුන්ගේ කතාවක්...

“අම්මලා කෙල්ලෝ වෙන්න හදනවා” | Hasini Ekanayake & Samitha Etuldoraarachchi

July 7, 2023
"අම්මලා කෙල්ලෝ වෙන්න හදනවා"

Cake, Short Eats, රසට හදන, Salon එකකුත් කරන අනූගේ කතාව | Hasini Ekanayake & Arunoda Prabodani

June 29, 2023
Cake, Short Eats, රසට හදන, Salon එකකුත් කරන අනූගේ කතාව...

J.F.S Holdings අධිපතිවරයාගේ ජීවිත කතාව | Hasini Ekanayake & Madhushan Raigamage

June 20, 2023
J.F.S Holdings අධිපතිවරයාගේ ජීවිත කතාව...

හය හතර නොදන්න දරුවෝ TV එකට ගෙනත් විහිලුවට ගන්නවා | Hasini Ekanayake & Gayan Gallage

June 15, 2023
හය හතර නොදන්න දරුවෝ TV එකට ගෙනත් විහිලුවට ගන්නවා...

Campus යන ගමන් ව්‍යාපාර හීනය ජයගත් ප්‍රබුද්දි | Hasini Ekanayake & Prabuddhi Kaushalya

June 8, 2023
Campus යන ගමන් ව්‍යාපාර හීනය ජයගත් ප්‍රබුද්දි...

ඔබේ බව්වා Salon එක්කන් යනවාද? | Hasini Ekanayake & Umesha Hansani

June 3, 2023
ඔබේ බව්වා Salon එක්කන් යනවාද?

ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් නැරඹිය යුතුම වීඩියෝවක්

May 26, 2023
ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් නැරඹිය යුතුම වීඩියෝවක්...