කඩොලාන ද? ක්‍රීඩා පිටිය ද ?

February 18, 2020
ලෝකයේ තියෙන පරිසර පද්ධතින් අතරින් ඉතාමත් වැදගත් පරිසර පද්ධතියක් විදිහට කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. කරදිය සහ මිරිදිය දෙකම මිශ්‍ර වී ඇති ප්‍රදේශවල