දරුවා ගණිතය විෂයට ලකුණු 90ට වඩා ලබා ගන්න නම්…. – ගණිත උපදේශක Lalindra Munasinghe (Math Coach)

eLearning.lk අපි දායක වුණු සමාජ සත්කාරයක් !

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...