වරදකරුවෙකුට දෙනු ලබන දඩුවම්

September 9, 2023

01. මරණීය දණ්ඩනය

02. බන්ධනාගාරගත කිරීම

03. අත්හිටවූ සිර දඩුවම්

04. දේපල රාජසන්තක කිරීම

05. දඩ ගැසීම

06. රජයේ ගාස්තු ගෙවීමට නියම කිරීම

07. වන්දි ගෙවීමට නියම කිරීම

සම්පූර්ණ වැඩසටහන:

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...