කිවිසුම් යැවීම අසුබයි?

කිවිසුමක් යැවූ විට එම කිවිසුමේ වේගයට, කිවිසුම යැවූ පුද්ගලයාගේ ආත්මය ශරීරයෙන් බැහැර වෙන බවට, වසර දහස් ගණනකට පෙර ඊජිප්තුව, ග්‍රීසිය, රෝමය වැනි රටවල මිනිසුන් විශ්වාස කළෝය.

එවිට අවට සිටින නරක ආත්මයකට එම ශරීරයට ඇතුළත් වී නපුරු සහ පාපකාරී ක්‍රියාවන් කළ හැකි බවත්, එම නිසා කිවිසුම් යැවීම ඉතාමත් අසුබ දෙයක් බවටත් ඔවුන් සිතුවෝය.

——————————————
ශ්‍රී ලංකාවේ සහ අවට රටවල මුල් බැසගත් මිත්‍යා විශ්වාස පිළිබඳව eLearning.lk අපි නිර්මාණය කළ වාර්තාමය වැඩසටහන…

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...