ප්‍රායෝගිකත්වය හරහා සිද්ධාන්ත උගන්වන STEM – Sanjaya Elvitigala | Sanjeewa Dharmawardhana | SD Talks

ප්‍රායෝගිකත්වය හරහා සිද්ධාන්ත උගන්වන STEM? යෝජිත නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක වෙයිද? ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන දෙමාපියන්ට තේරෙයිද?

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...