සුළි සුළගක් එනකන්ම බලාගෙන ඉන්න රටක්

September 27, 2022
සුළි සුළගක් එනකන්ම බලාගෙන ඉන්න රටක්...

බ්‍රිතාන්‍යය අභියෝගය භාර ගනියි

September 19, 2022
බ්‍රිතාන්‍යය අභියෝගය භාර ගනියි !

මෙහෙම අතක් දැකලා තියෙනවද?

July 8, 2022
මෙහෙම අතක් දැකලා තියෙනවද?

රෑටත් වැඩ කරන Solar Panels

June 29, 2022
රෑටත් වැඩ කරන Solar Panels...

ලොව පළමු සහ උසම පාවෙන සූර්යය පැනල බලාගාරය

March 22, 2022
ලොව පළමු සහ උසම පාවෙන සූර්යය පැනල බලාගාරය

මිනිසුන්ව ජීවත් කළ හැකි තුවක්කුවක්

February 22, 2022
මිනිසුන්ව ජීවත් කළ හැකි තුවක්කුවක්...

අගහරු වලට යන අලුත්ම රොබෝ

February 15, 2022
අගහරු වලට යන අලුත්ම රොබෝ

2050දි එවරස්ට් කන්දට වෙන දේ

January 25, 2022
2050දි එවරස්ට් කන්දට වෙන දේ...

තැපැල් සේවයේ වේගය 250% ක් කළ ග්‍රීසියේ රහස

January 22, 2022
තැපැල් සේවයේ වේගය 250% ක් කළ ග්‍රීසියේ රහස...

චීනයෙන් කෘතිම ඉරක්?

January 7, 2022
චීනයෙන් කෘතිම ඉරක්?