සැබෑ T Rex

November 9, 2019
T Rex නොහොත් Tyrannosaurus Rex යනු Jurassic Park චිත්‍රපට මාලාව හරහා ලොකු කුඩා සෑම අයෙකුගේම සිත් තුළ තදින් සටහන් වූ ඩයිනෝසෝරයෙකි. අද සටහනින් අප ඔබව