සැබෑ Velociraptor

November 17, 2019
Jurassic Park චිත්‍රපට මාලාවේ දක්නට ලැබෙන ඉතාමත් ජනප්‍රිය ඩයිනෝසෝරයෙක් ලෙස Velociraptor ඩයිනෝසෝරයන්ව හැදින්විය හැක. අද සටහනින් අප බලාපොරොත්තුවන්නේ Jurassic Park චිත්‍රපට මාලාවෙන් මදක් ඔබ්බට ගොස්

සැබෑ T Rex

November 9, 2019
T Rex නොහොත් Tyrannosaurus Rex යනු Jurassic Park චිත්‍රපට මාලාව හරහා ලොකු කුඩා සෑම අයෙකුගේම සිත් තුළ තදින් සටහන් වූ ඩයිනෝසෝරයෙකි. අද සටහනින් අප ඔබව