නීතිය සරලව – නීතීඥ චානක අබේවික්‍රම | Chanaka Abeywickrama

නීතීඥ චානක අබේවික්‍රම මහතා, eLearning.lk සමඟ ඔබ සැම වෙනුවෙන් නොමිළේ ගෙන එන, ඔබ සැම අනිවාර්යෙන්ම දැනගෙන සිටිය යුතු නීතිමය කරුණු ඇතුළත් කෙටි පාඩම් මාලාව…

නීතීඥ චානක අබේවික්‍රම මහතාගේ සියලුම eLearning.lk පාඨමාලාවන් මෙතනින්
075 6 700 700 | support@elearning.lk | WhatsApp Group

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...