අපිට සංස්කෘතියට බය නැති දරුවන් අවශ්‍යයි – Samitha Etuldoraarachchi | STEM Engineering Kids Sri Lanka

❓ වැඩි විස්තර සහ තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා 075 6 700 700 දුරකතන අංකය අමතන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ WhatsApp Group එකේ පල කරන්නත් පුලුවන්.

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...