රස්පුටින් ඝාතනය කිරීම (1916)

December 30, 2018

රුසියාවේ අධිරාජිනිය වසගයට ගත් බව කියන ආන්දෝලනාත්මක පූජක ග්‍රිගෝරි රස්පුටින් ඝාතනය වූයේ 1916 වසරේ දෙසැම්බර් මස 30 වන දිනයි.

eLearning.lk අපි ග්‍රිගෝරි රස්පුටින් ගැන නිර්මාණය කළ වාර්තාමය වැඩසටහන මෙතනින් >>>

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...