සෝවාන් මාර්ගපලය 09 :: බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?

February 25, 2021
බෞද්ධ ධර්ම පර්යේෂකයෙකු හා නීතිඥවරයෙකු වන යලිත් විජේසුරේන්ද්‍ර මහතා ඉදිරිපත් කරන, "බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?" යන කොටස්

සෝවාන් මාර්ගපලය 08 :: බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?

January 28, 2021
බෞද්ධ ධර්ම පර්යේෂකයෙකු හා නීතිඥවරයෙකු වන යලිත් විජේසුරේන්ද්‍ර මහතා ඉදිරිපත් කරන, "බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?" යන කොටස්

ජෛන දැක්ම බෞද්ධ දැක්මෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

January 4, 2021
1. ගෞතම බුදුන්වහන්සේ ජෛන මහාවීරට වඩා බාල එනමුත් සමකාලීන ශාස්තෘවරයෙකි. උපාලි, සීහසේනාධිපති වැනි ජෛන ශ්‍රාවකයන් බුදු දහම වැළඳගත් අවස්ථා රාශියක් බෞද්ධ සූත්‍ර වල සඳහන්ය. 2.

සෝවාන් මාර්ගපලය 07 :: බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?

December 26, 2020
බෞද්ධ ධර්ම පර්යේෂකයෙකු හා නීතිඥවරයෙකු වන යලිත් විජේසුරේන්ද්‍ර ඉදිරිපත් කරන, කොටස් දහයකින් සමන්විත බෞද්ධ දේශන මාලාවේ හත් වන කොටස. මේ අදහස් සංවාදයට විවෘතය. ඔබේ ප්‍රශ්න

සෝවාන් මාර්ගපලය 06 :: බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?

November 27, 2020
බෞද්ධ ධර්ම පර්යේෂකයෙකු හා නීතිඥවරයෙකු වන යලිත් විජේසුරේන්ද්‍ර ඉදිරිපත් කරන, කොටස් දහයකින් සමන්විත බෞද්ධ දේශන මාලාවේ හය වන කොටස. මේ අදහස් සංවාදයට විවෘතය. ඔබේ ප්‍රශ්න

විද්‍යාවයි ආගමයි සංසන්දනය කල යුතුද? රාජ්‍ය පාලනය ආගමෙන් වියුක්ත විය යුතුද? – Prof. Chandima Gomes

November 27, 2020
විද්‍යාවයි ආගමයි සංසන්දනය කළ යුතුද? රාජ්‍ය පාලනය ආගමෙන් වියුක්ත විය යුතුද? යන මැයෙන් කළ සම්පුර්ණ දේශනය. ඔබ විවෘත මනසක් ඇති විචාරශීලි දැනුම් පිපාසිතයෙක් නම් මේ

සෝවාන් මාර්ගපලය 05 :: බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?

November 2, 2020
බෞද්ධ ධර්ම පර්යේෂකයෙකු හා නීතිඥවරයෙකු වන යලිත් විජේසුරේන්ද්‍ර ඉදිරිපත් කරන, කොටස් දහයකින් සමන්විත බෞද්ධ දේශන මාලාවේ පස් වන කොටස. මේ අදහස් සංවාදයට විවෘතය. ඔබේ ප්‍රශ්න

සෝවාන් මාර්ගපලය 04 :: බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?

September 28, 2020
බෞද්ධ ධර්ම පර්යේෂකයෙකු හා නීතිඥවරයෙකු වන යලිත් විජේසුරේන්ද්‍ර ඉදිරිපත් කරන, කොටස් දහයකින් සමන්විත බෞද්ධ දේශන මාලාවේ හතර වන කොටස. මේ අදහස් සංවාදයට විවෘතය. ඔබේ ප්‍රශ්න

සෝවාන් මාර්ගපලය 03 :: බෞද්ධ ධර්මය ඔස්සේ සත්‍යය අවබෝධ කොට, භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?

August 31, 2020
බෞද්ධ ධර්ම පර්යේෂකයෙකු හා නීතිඥවරයෙකු වන යලිත් විජේසුරේන්ද්‍ර ඉදිරිපත් කරන, කොටස් දහයකින් සමන්විත බෞද්ධ දේශන මාලාවේ තුන් වන කොටස. මේ අදහස් සංවාදයට විවෘතය. ඔබේ ප්‍රශ්න

අවිද්‍යාව (මෝහය) යනු කුමක්ද?

July 21, 2020
චතුරාර්ය සත්‍යය පිළිබඳ ඇති සම්පූර්ණ අනවබෝධයෙහි සිට අවබෝධය පරිපූර්ණ නොවන තෙක් සිතක අවිද්‍යාව විවිධ මට්ටම් වලින් පවතී. අර්හත්වය ලබන විට අවිද්‍යා අඳුර සිතින් පරිපූර්ණව දුරු