කෘෂිකර්මාන්තයට උදව් කරන ඩ්‍රෝන යානා

December 6, 2019
බොහෝමයක් රටවල ගොවියො වගා කටයුතු කරන්න භාවිතා කරන්නෙ පුංචි ඩ්‍රෝන යානා. ඒ රටවල කාළගුණ වාර්තාව ගත්තොත්, ඒ වාර්තාව හරියන්න තියෙන සම්භාවිතාව 80%ක් වෙනවා. ඉතින් එයාලා