රැම්සාර් සම්මුතිය ඇති කිරීම (1971)

February 2, 2018
1971 වසරේ පෙබරවාරි මස 02 වන දින ලෝකයේ ස්වභාවික සහ කෘතිම තෙත්බිම් සංරක්ෂණය හා තිරසාර භාවිතය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියක් ඇති කෙරිනි. මෙම සම්මුතිය ඉරානයේ

ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන දිනය

January 24, 2018
ජනවාරි මාසයේ 24 වන දිනට ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනික දිනය යෙදිලා තියෙනවා.  ගෝලීය සාමය සහ තිරසාර සංවර්ධනය ගෙන ඒම සඳහා අධ්‍යාපනයේ කාර්යභාරය සැමරීම වෙනුවෙන් තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ