මිහිදු හිමියන් වැඩියෙ මැදවච්චියට…?????

November 12, 2019
A9 මාර්ගයේ මැදවච්චිය හරහා යන විට ඔබට ඉසින්බැස්සගල රජමහා විහාරය වෙත පිවිසිය හැක. අඩි 530ක් පමණ උසකින් යුතු විශාල ගල් තලාවක් මත පිහිටා තිබෙන, වසර

ගිලන්පස පූජා දෙකක්…?????

November 3, 2019
මහ නුවර ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ සිදු කරනු ලබන දෛනික පූජාවන් කොටස් තුනකට වර්ග කළ හැක. එනම් හිමිදිරි උදෑසන සිදු කරනු ලබන අළුයම පූජාව, දහවලට ප්‍රථම