ගිල්ලුම් පිරිවැය (Breakups)

June 21, 2021
“අමතක කරන්න හැදුවට හරි අමාරුයි හාමුදුරුවනේ එහෙම ඉන්න, ඔක්කටම වඩා අවුරුදු 8ක් කරපු සියලුම දේවල් අපරාදේ නේද කියල හිතෙන එක නම් දරාගන්නම අමාරුයි...“ ඔහු තමන්ගේ

නින්දට නැති හීන (Oneirophobia)

June 16, 2021
“කාලෙක ඉඳන් අපේ හාමුදුරුවන්ට කතා කරන්න කියලා හිටියා. වැඩ අධිකයිනේ හාමුදුරුවනේ...“ ඇය කීවාය. “කමක් නැ නෝනා... දැන් හරි කතා කරානේ... ඉතිං කොහොමද සැප සනීප...“ මම