පාකිස්ථානයේ බලූචිස්ථාන් කැරැල්ලේ අලුත්ම උපක්‍රමය​

April 29, 2022
පාකිස්ථානයේ කරච්චි සරසවිය දෙසට ඇදෙන වෑන් රථය​ ගමන් කරන මාර්ගය අසළ පදික වේදිකාවේ සම්ප්‍රදායික ඇඳුමින් සැරසී මුහුණ වසාගෙන සිටි කාන්තාවක සිටියා. බස් රථය තමා අසළින්

ෆර්ඩිනන්ඩ් මාර්කෝස් | Ferdinand Marcos – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 22, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 53 වන වැඩසටහන... ජනතා විප්ලවයකින්

අරාබි වසන්තය යනු කුමක්ද​?

April 21, 2022
පසුගිය දිනවල අරාබි වසන්තය ගැන ලංකාවේ කිසියම් කතාබහක් ඇතිවුණා ඔබට මතක ඇති. ඊට හේතු වූයේ 2022 මාර්තු 31 වනදා ජනාධිපතිවරයාගේ නිවස අසළ පැවති උද්ඝෝෂණ පිළිබඳ

රුරික් | Rurik – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 9, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 52 වන වැඩසටහන... අද අපේ

නරේන්ද්‍ර මෝදි | Narendra Modi – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 1, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 51 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ව්ලදිමීර් පුටින් | Vladimir Putin – Bio Map with Chamara Sumanapala (Sinhala)

March 17, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 50 වන වැඩසටහන... අද අපේ

වොලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කි | Volodymyr Zelenskyy – Bio Map with Chamara Sumanapala

March 8, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 49 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ෆ්‍රංශුවා ඩුවාලියේ | Francois Duvalier – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 25, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 48 වන වැඩසටහන... අද අපේ

මාර්ටින් නීමොලර් | Martin Niemöller – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 18, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 47 වන වැඩසටහන... අද අපේ

කොන්ස්තන්තින් රකසොව්ස්කි | Konstantin Rokossovsky – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 11, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 46 වන වැඩසටහන... අද අපේ