නිකොලා චෞචෙස්කු | Nicolae Ceausescu – Bio Map with Chamara Sumanapala

January 20, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 43 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ජිමී කාටර් | Jimmy Carter – Bio Map with Chamara Sumanapala

January 7, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 42 වන වැඩසටහන... අද අපේ

චින් ෂී හුවාංග් | Qin Shi Huang – Bio Map with Chamara Sumanapala

December 31, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 41 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ලෝක මානව ඉතිහාසයේ සුවිශේෂිතම දිනය | The Christmas Truce

December 23, 2021
අද වැඩසටහන වෙන් වෙන්නෙ පළමු ලෝක යුද්ධය කාලයේ 1914 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ 25 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ අසිරිමත් වූ නත්තල් දවසේ වුණු අපූරු සිදුවීමක් ගැන ඔයාලට

ශෝන්-බදෙල් බොකාසා | Jean-Bedel Bokassa – Bio Map with Chamara Sumanapala

December 18, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 40 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ඇන්ගෙලා මර්කල් | Angela Merkel – Bio Map with Chamara Sumanapala

December 11, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 39 වන වැඩසටහන... අද කතාව

චාර්ල්ස් ඩි ගෝල් | Charles de Gaulle – Bio Map with Chamara Sumanapala

December 4, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 38 වන වැඩසටහන... අද කතාව

බිහිසුණු ඉවාන් | Ivan the Terrible – Bio Map with Chamara Sumanapala

November 26, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 37 වන වැඩසටහන... අද කතාව

දෙවනි විල්හෙල්ම් | Wilhelm II – Bio Map with Chamara Sumanapala

November 19, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 36 වන වැඩසටහන... අද කතාව

තෝමස් සන්කාරා | Thomas Sankara – Bio Map with Chamara Sumanapala

November 12, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 35 වන වැඩසටහන... අද කතාව