අහමද් ෂා මසූද් | Ahmad Shah Massoud – Bio Map with Chamara Sumanapala

August 21, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 26 වන වැඩසටහන... අද කතාව

මාර්ෂල් ටිටෝ | Marshal Tito – Bio Map with Chamara Sumanapala

August 13, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 25 වන වැඩසටහන... අද කතාව

මාර්ටින් බෝර්මන් | Martin Bormann – Bio Map with Chamara Sumanapala

August 8, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 24 වන වැඩසටහන... අද කතාව

නාඩියා කොමනේචි | Nadia Comaneci – Bio Map with Chamara Sumanapala

July 30, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 23 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත දෙකක පොලිස් භටයෝ වෙඩි තබාගනිති

July 28, 2021
සාමාන්‍යයෙන් රටවල් දෙකක් අතර දේශසීමා අර්බුද එතරම්ම අලුත් දෙයක් නොවෙයි. නමුත් එකම රටක ප්‍රාන්ත දෙකක පොලිසි අතර ගැටුමක් ඇතිවීම සහ එයින් එක් ප්‍රාන්තයක නිලධාරීන් කිහිපදෙනකු

දියෙස්-කනෙල් | Díaz-Canel – Bio Map with Chamara Sumanapala

July 23, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 22 වන වැඩසටහන... අද කතාව

මොකක්ද ඒ පෙගසස් Spyware පළහිලව්ව?

July 20, 2021
පෙගසස් කියන්නෙ ග්‍රීක මිත්‍යා කතාවල සිටින පියාඹන අශ්වයෙක්. එම අශ්වයා පිටේ හෙල්ලයක් අතින් දරාගත් බෙලොරොෆොන් කියන වීරයා සිටිනවා. මේ වීරයා සතුරන් මැඩ පවත්වන්නේ මෙම හෙල්ලයෙන්

ජොවෙනාල් මොයීස් | Jovenel Moise – Bio Map with Chamara Sumanapala

July 16, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 21 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ඩ්වයිට් අයිසන්හවර් | Dwight D. Eisenhower – Bio Map with Chamara Sumanapala

July 10, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 20 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ලුවී නැපෝලියන් | Louis Napoleon – Bio Map with Chamara Sumanapala

July 5, 2021
ප්‍රරවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 19 වන වැඩසටහන... අද කතාව