ජෝර්ජි ෂූකොෆ් – Bio Map with Chamara Sumanapala

May 7, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 11 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ගයි ෆෝක්ස් – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 30, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 10 වන වැඩසටහන... අද කතාව

පෙලේ – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 23, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 09 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ග්‍රෙගරි රස්පුටින් – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 8, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 08 වන වැඩසටහන... අද කතාව

හැරල්ඩ් බ්ලූටූත් – Bio Map with Chamara Sumanapala

March 31, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 07 වන වැඩසටහන... අද කතාව

නැපෝලියන් බොනපාට් – Bio Map with Chamara Sumanapala

March 29, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 06 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ක්ලියෝපැට්‍රා රැජිණ – Bio Map with Chamara Sumanapala

March 18, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 05 වන වැඩසටහන... අද කතාව

සිරියානු සිවිල් යුද්ධයට වසර 10 යි

March 15, 2021
2021 මාර්තු 15 වනදාට සිරියානු සිවිල් යුද්ධයට වසර දහයක් සපිරෙනවා. මෙසේ සැලකෙන්නේ සිරියාවේ බෂාර් අල් අසාද් පාලනයට එරෙහිව විශාල පරිමාණයේ උද්ඝෝෂණ ආරම්භ වූයේ 2011 මාර්තු

සදාම් හුසේන් – Bio Map with Chamara Sumanapala

March 11, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 04 වන වැඩසටහන... අද කතාව

පළමු ලෝක යුද්ධය ප්‍රසිද්ධ නොවීමට හේතු 15ක්

March 11, 2021
“දෙවන ලෝක යුද්ධය” කියන්නේ ලෝකයේ කතාබහට ලක්වෙන මාතෘකා අතරින් වැඩිම පිරිසක් අවධානය යොමු කරන බොහොම රසවත් මාතෘකාවක්. හැබැයි, “පළමු ලෝක යුද්ධය” කියන මාතෘකාව ගත්තොත්, ඒ