පූ යී | Puyi- Bio Map with Chamara Sumanapala

November 6, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 34 වන වැඩසටහන... අද කතාව

චීන යුධ ශක්තිය බටහිරට සැබෑ අභියෝගයක්ද?

November 1, 2021
මේ දිනවල ජාත්‍යන්තර පුවත් සලකා බලනවිට, විශේෂයෙන්ම යුධමය බලය පිළිබඳ කරුණු සලකා බලන විට, බොහෝ දේ චීනය වටා කේන්ද්‍රගතව සාකච්ඡා වන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. එක්

ලී ක්වාන් යූ | Lee Kuan Yew – Bio Map with Chamara Sumanapala

October 29, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 33 වන වැඩසටහන... අද කතාව

අලෙක්සාන්දර් සොල්ශෙනිත්සින් | Aleksandr Solzhenitsyn – Bio Map with Chamara Sumanapala

October 22, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 32 වන වැඩසටහන... අද කතාව

බාබර් | Babur – Bio Map with Chamara Sumanapala

October 15, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 31 වන වැඩසටහන... අද කතාව

පොල් පොට් | Pol Pot – Bio Map with Chamara Sumanapala

October 1, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 30 වන වැඩසටහන... අද කතාව

රයිනාර්ඩ් හයිඩ්‍රික් | Reinhard Heydrich – Bio Map with Chamara Sumanapala

September 9, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 29 වන වැඩසටහන... අද කතාව

අහමඩ් ෂා අබ්දාලි | Ahmed Shah Abdali – Bio Map with Chamara Sumanapala

September 4, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 28 වන වැඩසටහන... අද කතාව

හැනිබල් බර්කා | Hannibal Barca – Bio Map with Chamara Sumanapala

August 29, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 27 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ඇමරිකාව ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ මොකද කළේ?

August 23, 2021
ඇෆ්ඝනිස්ථානයේදී සිදුවූ දැවැන්ත කඩාවැටීමෙන් අනතුරුව නිවාඩුවක් ගතකරමින් සිටි ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ට හදිසියේ ආපසු එන්නට සිදුවුණා. ඔහු නිවාඩුව ගත කිරීමට ගියේත් ඇෆ්ඝනිස්ථානය කඩාවැටෙන්නට ආසන්න බව