බෙනීටෝ මුසෝලිනී | Benito Mussolini – Bio Map with Chamara Sumanapala

June 19, 2021
ප්‍රරවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 17 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ඉම්රාන් ඛාන් – Bio Map with Chamara Sumanapala

June 11, 2021
ප්‍රරවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 16 වන වැඩසටහන... අද කතාව

මෝෂේ දයාන් – Bio Map with Chamara Sumanapala

June 4, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 15 වන වැඩසටහන... අද කතාව

නැව් ගමනාගමනයට තුර්කියේ කපන අලුත් ඇළ

May 31, 2021
කාලයක් තිස්සේ යෝජනා වෙමින් පැවති ඉස්තාන්බුල් ඇළෙහි වැඩ කටයුතු 2021 ජූනි මාසයේ ආරම්භ කිරීමේ ඉඩක් ඇති බව තුර්කි ජනාධිපති රචෙප් තයෙප් එර්දොවන් මෑතකදී ප්‍රකාශ කළා.

යසර් අරෆත් – Bio Map with Chamara Sumanapala

May 28, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 14 වන වැඩසටහන... අද කතාව

Israel & Palestine Conflict – Historical Analysis (Part 01)

May 23, 2021
ඊශ්‍රායල් පලස්තීන අර්බුදයේ ඉතිහාසය ගැන විශ්ලේෂණයක්.

ඉසොරොකු යමමෝතෝ – Bio Map with Chamara Sumanapala

May 20, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 13 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ඊශ්‍රායලය සමග හැප්පෙන ගාසා තීරයේ පලස්තීන සංවිධාන

May 15, 2021
ඊශ්‍රායල-පලස්තීන ගැටුම 1948 කාලයටම දිවෙනවා. එහිදී විවිධ පලස්තීන කණ්ඩායම් ඊශ්‍රායලයට එරෙහිව අවි අතට ගෙන සටන් කරනවා. යසර් අර්ෆත් ඇරඹූ ෆටා සංවිධානය වැනි ඇතැම් පැරණි සන්නද්ධ

ඔටො වොන් බිස්මාර්ක් – Bio Map with Chamara Sumanapala

May 14, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 12 වන වැඩසටහන... අද කතාව

ජෝර්ජි ෂූකොෆ් – Bio Map with Chamara Sumanapala

May 7, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 11 වන වැඩසටහන... අද කතාව