රුරික් | Rurik – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 9, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 52 වන වැඩසටහන... අද අපේ

නරේන්ද්‍ර මෝදි | Narendra Modi – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 1, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 51 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ව්ලදිමීර් පුටින් | Vladimir Putin – Bio Map with Chamara Sumanapala (Sinhala)

March 17, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 50 වන වැඩසටහන... අද අපේ

වොලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කි | Volodymyr Zelenskyy – Bio Map with Chamara Sumanapala

March 8, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 49 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ෆ්‍රංශුවා ඩුවාලියේ | Francois Duvalier – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 25, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 48 වන වැඩසටහන... අද අපේ

මාර්ටින් නීමොලර් | Martin Niemöller – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 18, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 47 වන වැඩසටහන... අද අපේ

කොන්ස්තන්තින් රකසොව්ස්කි | Konstantin Rokossovsky – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 11, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 46 වන වැඩසටහන... අද අපේ

මාරියෝ පූසෝ | Mario Puzo – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 4, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 45 වන වැඩසටහන... අද අපේ

දෙවන ලියෝපෝල්ඩ් | Leopold II – Bio Map with Chamara Sumanapala

January 28, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 44 වන වැඩසටහන... අද අපේ

නෝමැන්ඩි ආක්‍රමණයේ ඔබ නොදත් කතාව | Operation Bodyguard

January 22, 2022
ඔයාලා දෙවන ලෝක යුද්ධය ගැන උනන්දුයි නම්, දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති D Day කියන්නෙ මොකක්ද කියලා. D Day කියලා හඳුන්වන්නෙ 1944 අවුරුද්දේ ජූනි මාසයේ 6