මාරියෝ පූසෝ | Mario Puzo – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 4, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 45 වන වැඩසටහන... අද අපේ

දෙවන ලියෝපෝල්ඩ් | Leopold II – Bio Map with Chamara Sumanapala

January 28, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 44 වන වැඩසටහන... අද අපේ

නෝමැන්ඩි ආක්‍රමණයේ ඔබ නොදත් කතාව | Operation Bodyguard

January 22, 2022
ඔයාලා දෙවන ලෝක යුද්ධය ගැන උනන්දුයි නම්, දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති D Day කියන්නෙ මොකක්ද කියලා. D Day කියලා හඳුන්වන්නෙ 1944 අවුරුද්දේ ජූනි මාසයේ 6

නිකොලා චෞචෙස්කු | Nicolae Ceausescu – Bio Map with Chamara Sumanapala

January 20, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 43 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ජිමී කාටර් | Jimmy Carter – Bio Map with Chamara Sumanapala

January 7, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 42 වන වැඩසටහන... අද අපේ

චින් ෂී හුවාංග් | Qin Shi Huang – Bio Map with Chamara Sumanapala

December 31, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 41 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ලෝක මානව ඉතිහාසයේ සුවිශේෂිතම දිනය | The Christmas Truce

December 23, 2021
අද වැඩසටහන වෙන් වෙන්නෙ පළමු ලෝක යුද්ධය කාලයේ 1914 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ 25 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ අසිරිමත් වූ නත්තල් දවසේ වුණු අපූරු සිදුවීමක් ගැන ඔයාලට

ශෝන්-බදෙල් බොකාසා | Jean-Bedel Bokassa – Bio Map with Chamara Sumanapala

December 18, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 40 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ඇන්ගෙලා මර්කල් | Angela Merkel – Bio Map with Chamara Sumanapala

December 11, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 39 වන වැඩසටහන... අද කතාව

චාර්ල්ස් ඩි ගෝල් | Charles de Gaulle – Bio Map with Chamara Sumanapala

December 4, 2021
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 38 වන වැඩසටහන... අද කතාව