මිත්‍යා විශ්වාස හැදුනු හැටි

December 31, 2019
පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ඔප්පු කරපු ලංකාවේ මානව ඉතිහාසය අවුරුදු 137 000ක් විතර වෙනවා. ඒ කාලෙ ඉදලම ටික ටික ඉස්සරහට ඉස්සරහට ඇවිත් තමයි, අපි අද ඉන්න තත්වයේ

නත්තලේ ගීතය

December 22, 2019
We wish you a merry Christmas…. We wish you a merry Christmas…. We wish you a merry Christmas…. And a happy New Year…. නත්තල් කාලයේ