රැම්සාර් සම්මුතිය ඇති කිරීම (1971)

February 2, 2018
1971 වසරේ පෙබරවාරි මස 02 වන දින ලෝකයේ ස්වභාවික සහ කෘතිම තෙත්බිම් සංරක්ෂණය හා තිරසාර භාවිතය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියක් ඇති කෙරිනි. මෙම සම්මුතිය ඉරානයේ

Turn Visitors into Customers

January 24, 2018
A webinar done by Marlon and Supun both woking for Maya Creations, share their collective wisdom on UX/UI and usabliity. The webinar is conducted in

ඕ ලෙවල් ජ්‍යාමිතිය අලුත් විදියකට ඉගෙන ගන්න

January 23, 2018
පරිගණක සජිවිකරණය ආශ්‍රයෙන් ගණිතය ඉගැන්වීම. පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න [embed]https://www.youtube.com/watch?v=DVbxeroWwzM[/embed]

කෝණ නිර්මාණය හා දෙන ලද කෝණයක් පිටපත් කිරීම – O/L Maths

January 23, 2018
අමරනාත් බාලසුරිය නව ආකාරයකට උගන්වන ජ්‍යාමිතිය පාඩම ඔබත් අදම අත්විදින්න. පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න [embed]https://www.youtube.com/watch?v=W_akjh0NjoE[/embed]